Zwiększenie dostępu do Internetu w woj. lubelskim poprzez budowę sieci szerokopasmowej

Tytuł projektu: „Zwiększenie dostępu do Internetu w woj. lubelskim poprzez budowę sieci szerokopasmowej”

Realizowany w ramach realizacji Działania II.1 „Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej” Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013.

Okres realizacji projektu: 01.10.2013 r. – 30.08.2015r.

Cel główny projektu: Celem ogólnym projektu jest zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu o minimalnej przepustowości gwarantowanej 30Mb/s 350 odbiorcom końcowym z miejscowości: Jelnica, Misie, Pościsze, Strzakły i Sawki w woj. lubelskim. 

Realizacja celu ogólnego zdecydowanie przyczyni się do osiągnięcia celu głównego PO RPW – Przyspieszenie tempa rozwoju społeczno–gospodarczego Polski Wschodniej w zgodzie z zasadą zrównoważonego rozwoju, gdyż rozbudowa sieci teleinformatycznej z pewnością pozytywnie wpłynie na przyspieszenie rozwoju gospodarki i społeczeństwa oraz wyrówna ich szanse w stosunku do innych regionów Polski.

Projekt jest zgodny z celem Działania II.1. PO RPW, zapisanym w SZOP PO RPW 2007-2013 zwiększenie dostępu do szerokopasmowego Internetu ze szczególnym uwzględnieniem sieci NGA (ang. Next Generation Access) poprzez tworzenie i umożliwienie dostępu do sieci szerokopasmowej, co obejmuje budowę sieci szkieletowej i sieci dostępowych oraz przyłączanie do nich użytkowników końcowych, jak również szkolenia mieszkańców Polski Wschodniej zagrożonych „wykluczeniem cyfrowym” , poprzez to że dotyczy budowy sieci szerokopasmowego Internetu oraz dostarczenia usług internetowych do miejscowości województwa lubelskiego o niskim nasyceniu tymi usługami.

Cele szczegółowe projektu na poziomie produktu:

  • Wybudowanie 37,75 km sieci Internetu szerokopasmowego.
  • Podłączenie 5 miejscowości docelowych do jednego węzła Sieci Szerokopasmowej Polski Wschodniej.

Cele szczegółowe projektu na poziomie rezultatu:

  • Umożliwienie dostępu do Internetu 350 odbiorcom.
  • Umożliwienie dostępu do Internetu o przepływności łącza do użytkownika końcowego min. 30 Mb/s 350 odbiorcom.