Budowa infrastruktury szerokopasmowego dostępu do Internetu przez firmę Liquid Systems Sp. z o.o.

Tytuł projektu: „Budowa infrastruktury szerokopasmowego dostępu do Internetu przez firmę Liquid Systems Sp. z o.o.” realizowany w ramach działania 8.4 „Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie „ostatniej mili” osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013

Okres realizacji projektu: 01.10.2012 – 31.10.2015

Cel główny projektu: budowa i uruchomienie infrastruktury światłowodowej umożliwiającej dostęp do szerokopasmowego Internetu w technologii FTTH o min. gwarantowanej przepływności 5 Mb/ s 350 mieszkańcom gmin: Międzyrzec Podlaski i Kąkolewnica Wschodnia (woj. lubelskie, powiaty: bialski i radzyński) objętych zjawiskiem cyfrowego wykluczenia.

Cele szczegółowe projektu:

  • zmniejszenie dystansu pomiędzy mieszkańcami małych miejscowości, co będzie wynikiem umożliwienia im dostępu do sieci. Najważniejsze rezultaty po osiągnięciu wymienionego celu będą widoczne w codziennym życiu mieszkańców gmin: Międzyrzec Podlaski i Kąkolewnica Wschodnia . Będą to m.in. takie sfery życia jak: edukacja, pomoc społ. czy praca.
  • zapobieganie zjawisku wykluczenia cyfrowego, które dotyka osób zamieszkałych na tych obszarach. Rezultatem niemierzalnym będzie także zmniejszenie różnic systemowych w dostępie i korzystaniu z Internetu pomiędzy osobami o różnym statusie społ.-ekonomicznym.
  • zakup urządzeń, sprzętu, wartości niematerialnych i prawnych oraz usług niezbędnych do przeprowadzenia inwestycji. Zakupy te są niezbędne, aby umożliwić przesyłanie najwyższej jakości sygnału internetowego do odbiorcy końcowego przy użyciu nowoczesnej technologii światłowodowej FTTH. Zakup odpowiednich usług montażowych i telekomunikacyjnych umożliwi prawidłowe funkcjonowanie ww. urządzeń.
  • budowa światłowodowej sieci o długości 30590 m.
  • zapewnienie dostępu do 2 nowych usług – telewizji i telefonu.
  • wzrost innowacyjności firmy Liquid Systems Sp. z o.o. 

Projekt skierowany jest do osób fizycznych, co wynika ze specyfiki gminy. Wspomniane wyżej gminy to gminy wiejskie, gdzie przeważają osoby fizyczne, a niewiele jest firm i instytucji. Wnioskodawca będzie dostarczał swoje usługi także klientom instytucjonalnym: 2 szkołom, 1 ośrodkowi kultury i 23 lokalnym przedsiębiorcom. Wszyscy odbiorcy końcowi znajdować się będą na terenie 5 miejscowości (Bereza, Wygnanka, Rzeczyca, Tuliłów, Wysokie) w gminach: Międzyrzec Podlaski i Kąkolewnica Wschodnia. W sumie usługą dostępu do szerokopasmowego Internetu zostanie objętych 350 użytkowników końcowych.

„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w Waszą przyszłość” Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.