Budowa sieci światłowodowej w województwie lubelskim

Tytuł projektu: „Budowa sieci światłowodowej w województwie lubelskim”

Projekt realizowany w ramach działania 8.4 „Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie „ostatniej mili” osi priorytetowej 8. Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 

Okres realizacji projektu: 06.06.2013 – 31.12.2015

Cel główny: Budowa i uruchomienie infrastruktury światłowodowej umożliwiającej dostęp do szerokopasmowego Internetu w technologii FTTH o min. gwarantowanej przepływności 5 Mb/s odbiorcom w Międzyrzecu Podlaskim (gmina miejska) objętych zjawiskiem cyfrowego wykluczenia.

Cele szczegółowe projektu:

  • zmniejszenie dystansu pomiędzy mieszkańcami małych miejscowości, co będzie wynikiem umożliwienia im dostępu do sieci. Najważniejsze rezultaty po osiągnięciu wymienionego celu będą widoczne w codziennym życiu mieszkańców gminy miejskiej Międzyrzec Podlaski. Będą to m.in. takie sfery życia jak: edukacja, pomoc społ. czy praca
  • zapobieganie zjawisku wykluczenia cyfrowego, które dotyka osoby na tych obszarach. Rezultatem niemierzalnym będzie także zmniejszenie różnic systemowych w dostępie i korzystaniu z Internetu pomiędzy osobami o różnym statusie społeczno- ekonomicznym.
  • zakup urządzeń, sprzętu oraz usług niezbędnych do przeprowadzenia inwestycji. Zakupy te są niezbędne, aby umożliwić przesyłanie najwyższej jakości sygnału internetowego do odbiorcy końcowego przy użyciu nowoczesnej technologii światłowodowej FTTH. Zakup odpowiednich usług montażowych i telekomunikacyjnych umożliwi prawidłowe funkcjonowanie ww. urządzeń.
  • budowa światłowodowej sieci o długości 7659,50 m.
  • zapewnienie dostępu do 3 nowych usług – Internetu, telewizji oraz telefonu, usługi będą dostępne dla wszystkich korzystających z dostępu do internetu.
  • wzrost innowacyjności firmy Liquid Systems Sp. z o.o. 

Numer projektu: POIG.08.0.00-06-085/13

Nazwa beneficjenta: LIQUID Systems Sp. z o.o.

Całkowita wartość projektu: 3 300 347,07 PLN

Wartość kosztów kwalifikowanych: 2 677 320,00 PLN

Udział Unii Europejskiej: 1 858 123,60 PLN

„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w Waszą przyszłość” Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.